REGIONY I MIASTA

Podkarpackie

Podkarpackie

Podkarpackie, położone jest na południowo-wschodnim krańcu Polski. Graniczy z Ukrainą i Słowacją. Przez wieki stykały się tu różne żywioły etniczne, które wzajemnie czerpały ze swojego dziedzictwa. Ten kulturowy tygiel, miejsce spotkania Wschodu z Zachodem, stanowi bazę inspiracji do artystycznych poszukiwań. Odkryj Podkarpackie wzornictwo, pełne intrygujących połączeń tradycji i nowoczesnej funkcjonalności.

Podlaskie

Podlaskie

Piękny zakątek świata, idealne miejsce do wypoczynku, w którym można obcować z wielowiekową tradycją i pogłębić wiedzę o sztuce współczesnej. Bogate krajobrazy wraz z  pamięcią o burzliwej historii i wielokulturowości są wizytówką regionu. Witamy na Podlasiu, znanym i nieznanym, intrygującym i stylowym lecz bez wątpienia tajemniczym!

Miasto Gdańsk

Gdansk

Niezwykłe położenie i ponad tysiąc lat historii sprawiają, że Gdańsk jest wyrazisty, zdecydowany, o silnej i ugruntowanej pozycji na mapie Europy. Nie ma Gdańska bez wolności, to prawdziwie gdańska tradycja. Współczesny Gdańsk to nowoczesna, europejska metropolia, gospodarka oparta na wiedzy, prężnie rozwijające się centrum kultury, nauki, rozrywki i sportu, atrakcyjna destynacja turystyczna i światowa stolica bursztynu.

Dolnośląskie

Lower Silesia

Lower Silesia – a beautiful corner of the world, the ideal place to relax, where you can experience the centuries-old traditions and learn about modern art. Rich landscapes combined with the memory of a turbulent and multicultural history are the showcase of the region. Welcome to the Lower Silesia, known and unknown, intriguing and stylish, naturally mysterious!

Neder-Silezië Regio

Neder-Silezië – een mooi stukje van de wereld, een ideaal plek om te ontspannen, waar u de eeuwenoude tradities zal ontdekken en meer over moderne kunst zal leren. Rijke landschappen verbonden aan het geheugen van een bewogen en multiculturele geschiedenis zijn het visitekaartje van de regio. Welkom in Neder-Silezië, bekend en onbekend, intrigerend en elegant, ongetwijfeld mysterieus

La région de Basse-Silésie

La Basse Silésie – un beau coin du monde, un endroit idéal pour se détendre, où vous pourrez découvrir les traditions séculaires et apprendre davantage sur l’art moderne. Des paysages riches associés à la mémoire d’une histoire mouvementée et multiculturelle sont la vitrine de la région. Bienvenue à la Basse-Silésie, connue et inconnue, intrigante et élégante, incontestablement mystérieuse!

Dolny Śląsk

Dolny Śląsk – piękny zakątek świata, idealne miejsce do wypoczynku, w którym można obcować z wielowiekową tradycją i pogłębić wiedzę o sztuce współczesnej. Bogate krajobrazy wraz z  pamięcią o burzliwej historii i wielokulturowości są wizytówką regionu. Witamy na Dolnym Śląsku, znanym i nieznanym, intrygującym i stylowym lecz bez wątpienia tajemniczym!

Kujawsko Pomorskie

Kujawsko-Pomorskie

…a land of independent cities, culturally diverse spaces and people respecting their historical identity. The region steers clear of any clear-cut definitions, surprises and intrigues. The colorful cities, creating their present existence, follow the principles of technology and crafts, not forgetting about their Copernican heritage, written centuries ago in the stars.

Kujawsko-Pomorskie Regio 

…een land dat bestaat uit onafhankelijke steden, plekken (ruimtes) en personen die wederzijds (elkaar) hun historische identiteit respecteren. Een regio die geen bepaalde omschrijving geeft, die opvalt en die nieuwsgierig maakt.Gekleurde steden creeëren hun aanwezige bestaan door ambacht en nieuwe technologieën te gebruiken en ze genieten volledig van hun Copernicaanse erfenis die eeuwen geleden in de sterren ingeschreven werd

La région de Kujawsko-Pomorskie  

…un pays composé de villes indépendantes, d’espaces et de personnes respectant mutuellement leur identité historique. Une région qui ne donne pas de définition claire, qui surprend et intrigue. Des villes colorées créent leur présente existence utilisant de l’artisanat et des nouvelles technologies, profitant pleinement de leur héritage copernicien inscrit dans les étoiles il y a des siècles.

Kujawsko-Pomorskie

…kraina zróżnicowanych i niezależnych miast, przestrzeni oraz ludzi, szanujących swoją tożsamość historyczną. Region, który nie poddaje się jednoznacznym definicjom, który zaskakuje i intryguje. Wielobarwne miasta, kreując swoją teraźniejszość, wykorzystują rzemiosło, nowe zdobycze technologii i czerpią garściami ze swojego kopernikańskiego dziedzictwa zapisanego w gwiazdach przed wiekami.

Lubelskie

Lubelskie

…a region in the eastern Poland that is famous not only for beautiful natural surroundings and great food, but also for developing innovative creative industries. Meet designers from Lubelskie Region, young artists, who are capable of combining tradition and functionality with a modern form, and who are also capable of creating designs for export to foreign markets. New ideas, a fresh perspective, unique designs. We invite you on a journey exploring Lubelskie design.

Lubelskie Regio

Een regio gelegen in het Oosten van Polen. Naast haar wonderlijke natuur en een buitengewone keuken ontwikkelen er zich creatieve en innoverende industrieën. Ontdekt u de designers die afkomstig uit Lubelskie zijn. Het zijn jonge artiesten die traditie en functionaliteit combineren met de moderne vorm en die al exporteren naar de wereldmarkten.

Lubelskie Région

…une région située dans l’est de la Pologne, outre sa nature merveilleuse et une cuisine exceptionnelle se développent des  industries créatives innovatrices. Découvrez les designers originaires de Lubelskie, des jeunes artistes qui savent allier la tradition et la fonctionnalité avec la forme moderne, qui exportent déjà vers les marchés mondiaux. Des idées nouvelles, un regard frais, des conceptions uniques. Nous vous invitons à un voyage à la découverte du design de Lubelskie.

Lubelskie

… wschodni region Polski, gdzie oprócz cudownej przyrody i świetnego jedzenia rozwijają się innowacyjne branże kreatywne. Poznaj lubelskich designerów, młodych artystów, którzy potrafią łączyć tradycję i funkcjonalność z nowoczesną formą i już dziś tworzą na rynki zagraniczne.  Nowe pomysły, świeże spojrzenie, unikalne wzory. Zapraszamy w podróż po Lubelskim Designie.

Miasto Łódź

Miasto Łódź

Łódź od lat rozwija się jako centrum przemysłów kreatywnych. Opustoszałe po kryzysie fabryki tekstyle zostają podawane procesom rewitalizacji i zyskują nowe życie. Przestrzenie pofabryczne zmieniają się w galerie, pracownie, showroomy oraz centra kulturalne Łodzi. W ten sposób powstały miejsca takie jak Art_Inkubator, EC1, OFF Piotrkowska, Piotrkowska 217 czy Wi-Ma. Od 2011 roku Łódź podjęła szereg projektów pozwalających na lepsze zrozumienie sektora kreatywnego oraz wsparcie rozwijających się firm i projektów. Twórcy mogą korzystać ze stypendiów, lokali, wsparcia biznesowego i wizerunkowego. Ważnym elementem rozwoju sektora są także wydarzenia w tym: Łódź Design, Fotofestiwal, Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi.

Dowiedz się więcej:
Katalog produktów i usług łódzkiego sektora kreatywnego:
https://issuu.com/lodzcreates/docs/katalog_ca__o____
O łódzkim sektorze kreatywnym:
https://issuu.com/lodzcreates/docs/____d___kreuje_lodz_creates_the_bes

www.lodzcreates.com

Świetokrzyskie

Swietokrzyskie – designed to surprise!

We`re proud to invite You to the most modern, full of exceptional design surprises spa`s and hotels, in the very heart of Poland. Drink your coffee in a world class porcelain from Cmielow, mixed with the fragrance of the mysterious forests of the oldest mountains in Europe.

Swietokrzyskie Regio

We zijn er trots op dat we tot uw beschikking vele hotels en kuuroorden stellen die opvallen dankzij hun uitzonderlijke design. Bovendien zijn ze gelegen in het hart van Polen. Geniet u van uw koffie in porselein van Cmielow (die wereldfaam geniet) gemengd met het bosaroma van de oudste bergketen van Europa.

Swietokrzyskie Région – désignée pour surprendre !

Nous sommes fiers de mettre à votre disposition de nombreux hôtels et spas surprenants grâce à leur design exceptionnel, situés en plein cœur de la Pologne. Dégustez votre café servi dans de la porcelaine de Cmielow, jouissant d’une renommée mondiale, mélangé avec l’arôme forestier de la plus ancienne chaîne montagneuse de l’Europe.

Świętokrzyskie – zaprojektowane, by zaskakiwać!

Jesteśmy dumni móc zaprosić Państwa do najnowocześniejszych, pełnych design`erskich niespodzianek uzdrowisk i hoteli leżących w sercu Polski. Wypijcie swą kawę w światowej klasy porcelanie z Ćmielowa, zmieszanej z zapachem mistycznych lasów najstarszych gór w Europie.

Warmia i Mazury

Warmia and Mazury

Warmia-Mazury region is a high quality of life, which is famous for its wonderful nature, pristine environment, opportunities for healthy living, investments in green technologies, tastiest and healthiest food and organic farming. Here the economy works in harmony with the environment and society, arousing among residents and tourists a sense of harmony, health and safety.

Provincie van de Warmië en de Mazoeren

De regio van Varmie-Mazurië onderscheidt zich door een grote levenskwaliteit. Ze is beroemd voor haar prachtige natuur, de onontgonnen omgeving, gezonde levensstijlen, investeringen in groene technologie, heerlijk en zeer gezond voedsel en biologische landbouw. Het is een plaats waar de economie in overeenstemming met het milieu en de maatschappij functioneert. Dit roept bij de bewoners en toeristen een gevoel op van harmonie, gezondheid en veiligheid.

La région de Warmie et Mazurie

La région de Varmie-Mazurie se distingue par une grande qualité de vie, elle est célèbre pour sa magnifique nature, l’environnement vierge, des pratiques de la vie saine, les investissements dans les technologies vertes, de la nourriture savoureuse et la plus saine et l’agriculture biologique. C’est un endroit où l’économie fonctionne en harmonie avec l’environnement et la société, suscitant chez les résidents et les touristes un sentiment d’harmonie, de santé et de sécurité.

Warmia i Mazury

Region warmińsko-mazurski wyróżnia się wysoką jakością życia, słynie z cudownej przyrody, dziewiczego środowiska, możliwości zdrowego stylu życia, inwestycji w zielone technologie, najsmaczniejszej i najzdrowszej żywności i rolnictwa ekologicznego. Tutaj gospodarka funkcjonuje w harmonii ze środowiskiem i ze społeczeństwem, wzbudzając wśród mieszkańców i turystów odczucie harmonii, zdrowia i bezpieczeństwa.

ZACHODNIOPOMORSKIE

Projekt Polish Design Island – Szczecin współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Westpomerania

is picturesquely located region. From the North it is surrounded by the Baltic Sea, from the West it borders with Germany. Unique charm of the place combined with its location, which determines constant flow of new ideas, makes this region one of the most creative spots on Polish map. Westpomeranian design is a combination of present world’s trends and history of Polish art. Thank to that it is modern, alluring and unquotable.

West-Pommeren Regio

Woiwodschap West-Pommeren is een regio die op een schilderachtige manier gelegen is. In het Noorden is de regio omringd door de Oostzee en grenst in het Westen aan Duitsland. De uitzonderlijke charme van deze plaats in combinatie met de specifieke locatie leveren een voortdurende voorziening van nieuwe ideeën en zorgen ervoor dat deze streek tot de meeste creatieve regio’s van Polen behoort. De design van West-Pommeren is een verbond tussen wereldwijde trends en de geschiedenis van Poolse kunst. Dankzij dit is het modern, intrigerend en uniek.

La voïvodie de Poméranie occidentale

est une région située pittoresquement. Au nord, elle est bordée par la mer Baltique et à l’ouest limitrophe avec l’Allemagne. Le charme exceptionnel de cet endroit en conjonction avec l’emplacement particulier fournissent un flux constant de nouvelles idées et font que cette région figure parmi les plus créatives de Pologne. Le design de Poméranie occidentale est une alliance entre les tendances mondiales et l’histoire de l’art polonais. Grâce à cela il est moderne, intriguant et unique.

Zachodniopomorskie

…to malowniczo położony region. Od północy otacza go Morze Bałtyckie, od zachodnu graniczy z Niemacami. Wyjątkowy urok miejsca w połączeniu z lokalizacją, która zapewnia stały napływ nowych idei, czyni ten region jednym z najbardziej kreatywnych miejsc w Polsce. Zachodniopomorski design stanowi połączenie światowcyh trendów z historią polskiej sztuki. Dzięki temu jest nowoczesny, intrygujący i niepowtarzalny.